Skip to main content

Naslouchání: způsob, jak probíhá trénink a cíl tréninku

hoerenPojem „naslouchání“ má v sluchovém tréninku BENAUDIRA vícero významů

Naslouchání chápeme jako systém, skrze který můžeme obohacovat a trénovat mozek. Z tohoto důvodu může z vyváženého sluchového vnímání profitovat mnoho oblastí jako např. psaní a čtení.

Pomocí sluchového tréninku BENAUDIRA může být naslouchání jako vnímání samo o sobě trénované a zlepšené.

Poslouchání individualizovaného CD je cesta. Zlepšený sluchje cíl.

Subjektivní vnímání toho, co člověk slyší, může být rušeno více způsoby: něco slyší příliš slabě, něco příliš silně anebo nevyváženě.

Mohou se objevit následující symptomy:

  • Tinnitus
  • Centrální sluchové poškození / oslabený sluch, nedoslýchavost
  • Hyperacusis – zvýšená sluchová citlivost
  • Poruchy sluchového vnímání a zpracování

Tinnitus

Tinnitus je charakteristický zvoněním nebo hlukem v uších, které většinou vnímáme subjektivně. Osoby trpící tinnitem mají často výrazně ovlivněnou kvalitu života.

Poslední studie prokazují: tinnitus může ustoupit pomocí sluchového tréninku.

Tinnitus a oslabení sluchu se může ve vícero případech zmírnit anebo úplně odstranit. Prokazují to poslední studie několika univerzit.

Tinnitus vzniká nesprávným propojením neuronů v mozku. Schopnost mozku rozeznat přítomné skryté, subjektivně vyprodukované zvuky jako nepotřebné a následně je filtrovat, je narušená. Mozek však naštěstí lze trénovat až do pozdního věku.

Cílem sluchového tréninku je takové vyváženícentrálního sluchového zpracování, že mozek už dál nebude produkovat hluk v uších.

Sluchový trénink BENAUDIRA je navržený jako efektivní metoda, která je nízkonákladová a zároveň časově nenáročná. Manfred Braig a Holger Raddatz (alternativní odborníci) představili v roce 2004 a 2005 pilotní studii týkající se léčby tinnitu pomocí individuální sluchové stimulace.

50% všech participantů zaznamenalo značné zlepšení anebo trvalé vymizení symptomů tinnitu.

Mezi participanty této studie byli pacienti s výrazně oslabeným sluchem a pacienti bez výrazného oslabení sluchu. V první skupině byla zaznamenána úleva od symptomů až 75%.

Od té doby sluchový trénink BENAUDIRA pomáhá lidem v mnoha zemích světa. Výsledky jsou obvykle velmi dobré.

Poruchy centrálního sluchu / oslabený sluch, nedoslýchavost

To, jak dobře osoba slyší, záleží na kombinaci všech faktorů týkajících se slyšení.

Pokud jsou symptomy způsobené problémem středního ucha (zánět, výtok) je nevyhnutelná medicínská péče. Sluchový tréning také nedokáže pomoct v případě problémů s vnitřním uchem.

Avšak v mnoha případech je příčinou bolesti uší anebo jiných obtíží nevyvážené centrální sluchové zpracování.

I když je diagnostikována porucha ve vnitřním uchu, zlepšení centrálního sluchového zpracování může výrazně ovlivnit schopnost naslouchání.

Pokud se upraví tato parciální příčina oslabeného sluchu, postižená osoba je schopná lépe slyšet.

Během studie tinnitu (2004-2005, Manfred Braig a Holger Raddatz) se prokázalo, že mnoho osob postižených sluchovými potížemi bylo po tréninku schopno slyšet čistěji a lépe než před ním.

Toto zlepšení bylo subjektivně vnímané, ale i měřitelné audiometrickými testy.

Zlepšení sluchu trvalo i po ukončení sluchového tréninku.

Hyperacusis – zvýšená sluchová citlivost

Některé osoby mají i přes normální nebo téměř normální sluchový práh zvýšenou citlivost na vysoké tóny.

Centrální sluchové zpracování je chaotické. Často jsou některé frekvence vnímané přecitlivěle (hypersenzitivně), jiné naopak až příliš slabě (hyposenzitivně).

Přílišná citlivost vůči zvukům může vést ke zvyšování krevního tlaku, nervozitě, zrychlené srdeční činnosti (tachykardie) a mnoha dalším symptomům.

Vyvážení centrálního sluchového zpracování pomocí sluchového tréninku BENAUDIRA může ve více případech pomoci omezit anebo úplně odstranit zvýšenou citlivost na hluk.

Poruchy sluchového zpracování a vnímání

Poruchy sluchového zpracování a vnímání se projevují skrze více symptomů. Jde například o zaměňování podobně znějících hlásek nebo neschopnost odfiltrovat podstatné informace od okolních ruchů. Z těchto důvodů se potom často stává, že informace správně zachycená uchem je nesprávně zpracovaná mozkem, a tak osoba přijme subjektivně jinou informaci. Akustický orgán jako takový není poškozený.

Tréninkem mozku se může sluchové zpracování upravit do správných kolejí.

Co je centrální sluchové zpracování?

Během naslouchání se zvuky dostávají přes vnější ucho a vnější zvukový kanál skrz vnější bubínek až do středního a vnitřního ucha.Tady se z nich stávají neuronové impulzy, které se přes sluchové nervy dostávají do mozku, kde jsou zpracovány.

Cesta ze sluchového nervu do hlavního sluchového centra se nazývá centrální sluchové zpracování.

Akustické stimuly jsou přenášeny přes různá centra v mozku do auditivního kortexu.

Není „hotovo“ dokud centrální sluchové zpracování v našem mozku nedoručí signály slyšeného a nepřemění je na smysluplnou informaci.

Přestože všechny odpovědné struktury jsou zdravé, sluch může být narušený z důvodu neoptimálního fungování centrálního sluchového zpracování. Může se stát, že všechny zvuky jsou slyšeny příliš potichu anebo některé samostatné tóny jsou slyšeny mimořádně silně. Z tohoto důvodu jsou potom zvuky vnímány jinak, než znějí v realitě. Takto jsou například významné informace těžko přijímané kvůli ostatním zvukům a ruchům v pozadí – mluvčí ve skupině nebo hlas učitele ve třídě je vnímaný nedostatečně anebo smysl slov není porozuměný, pokud nemohou být rozeznané podobně znějící hlásky (n/m).

Dalším předpokladem pro optimální sluchové zpracování je spolupráce obou mozkových hemisfér (lateralita). Pokud je spolupráce hemisfér nedostatečná, výsledkem je, že ani jedno ucho není dominantní anebo se dominance laterality přesouvá z jedné strany na druhou.

Upravení centrálního sluchového zpracování se uskutečňuje pomocí tréninku mozku. Mozek je stimulovaný a touto cestou se zlepšuje vnímání a zpracování různých signálů (např. řeč). Hluky a jiné nechtěné sluchové vlivy (např. tinnitus) jsou částečně anebo úplně odstraněné.