Skip to main content

Řeč

sprechen

Jestliže někdo neslyší optimálně nebo slyšené zvuky nezpracovává správně, tak nedokáže přesně vnímat , co říká jeho komunikační partner. Postižený také nemá možnost kontrolovat, zda to, co sám řekne, zní správně. To dále ovlivňuje vytváření zvuků hlásek a výslovnost. Oboje může být ovlivněno narušeným sluchovým zpracováním.

V takovém případě nejsou některé hlásky vůbec vyslovovány anebo jsou nahrazovány jinými hláskami, např. „štola“ místo „škola“. Pokud si člověk nemůže zapamatovat správná slova, může být narušené i korektní pojmenování věcí.

Sluchový trénink BENAUDIRA nabízí možnost zlepšit sluch, sluchové zpracování a tím i porozumění řeči a mluvený projev.

Při všech poruchách řeči mohou být přítomné i jiné potíže, jako např. omezení orálního motorického systému – oromotoriky (která je důležitá pro správné pohyby úst). Tyto problémy však nemohou být léčeny pouze pomocí sluchového tréninku.

Na vytváření řečových problémů se často podílí více faktorů. Pokud se centrální sluchové zpracování upraví pomocí sluchového tréninku, pozitivně se ovlivní spolupráce obou hemisfér. Tím se vytvoří dobrý základ pro plynulou řeč.

Možné příznaky omezení řeči:

  • Potíže /opoždění při osvojování řeči
  • Omezené porozumění řeči
  • Obtíže se skladbou věty (syntaxí)
  • Poruchy tempa a plynulosti řeči (koktání)

Sluchový trénink je také dobrým pomocníkem při problémech, jako je koktavost a afázie (např. vzniklé po mrtvici, úrazech nebo zánětech mozku).

Před zahájením sluchového tréninku je zapotřebí udělat testy sluchového zpracování. Poté lze teprve rozhodnout, zda je aplikace sluchového tréninku odůvodněná.

Možné příznaky omezeného sluchového zpracování při afázii:

  • Slovní zmatek
  • Zmatek ze zvuků
  • Problémy s porozuměním řeči
  • Potíže s tvořením vět (syntaxí)